Forside > Om oss > Vedtekter

Vedtekter for Fjellstrand vel

Vedtekter for Fjellstrand Vel stiftet 6. juni 1912. Vedtektene er vedtatt på årsmøte 28. november 1995 med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2003.

§ 1 FORMÅL

1.1 Fjellstrand Vel har til formål å ivareta felles interesser for folk i Fjellstrand.

1.2 Vellet er partipolitisk uavhengig.

1.3 Styret i Fjellstrand Vel samarbeider med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

 

 

§ 2 MEDLEMSKAP

 

2.1 Alle som bor eller har eiendom i Fjellstrand kan bli medlem av Fjellstrand Vel.

2.2 For å ha stemmerett og talerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den frist som styret har satt.

2.3 Hvert medlemskap har en stemme. Medlemmene kan, hvis de er forhindret fra å møte på årsmøtet, overføre denne stemmeretten skriftlig.

2.4 Medlemmene plikter etter evne å delta i tiltak av felles interesse.

2.5 Fjellstrandbeboere som gjennom en årrekke har vist stor innsats og interesse for Fjellstrand og Vellets arbeid kan, etter innstilling fra styret, gis æresmedlemskap av årsmøtet.

 

 

§ 3 LEDELSE

 

Fjellstrand Vel utøver sin virksomhet ved hjelp av følgende organer:

 

 1. Årsmøtet.

 2. Styret

 3. Faste ansvarlige for; velveier, fellesantenne, Nyborgjordet, lysløypa, badestranda, brygga og tennisbanen.

 4. Komitèer som oppnevnes av styret eller årsmøtet.

 5. To revisorer valgt på årsmøtet.

 

 

§ 4 ÅRSMØTET

 

4.1 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Det innkalles av styret ved plakatoppslag og avertissement eller ved skriftlig meddelelse til medlemmene. Innkallingen skal være utsendt minst 14 dager før møtedato. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen mars.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 10 – ti - prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om dette.

 

Årsmøtet ledes av en valgt dirigent.

 

4.2 Årsmøtet behandler:

 

 1. Styrets årsmelding.

 2. Revidert regnskap med revisorenes gjennomgåelse av beholdningen.

 3. Styrets forslag til arbeidsprogram for kommende periode

 4. Innkomne forslag. Forslag må være innlevert til lederen senest 8 – åtte - dager før møtet.

 5. Valg av;

 

 

§ 5 STYRET

 

5.1 Styret består av

 1. Leder

 2. Kasserer

 3. Sekretær

 4. Seks styremedlemmer.

 

Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

 

5.2 Styret velges av årsmøtet. Lederen velges for ett år. De øvrige styremedlemmene for to år. Valgene ordnes slik at minst fire av medlemmene er på valg hvert år.

 

5.3 Styret skal:

 

 1. Iverksette årsmøtets vedtak.

 2. Stå for Vellets daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser ovenfor andre instanser.

 3. Forvalte Vellets eiendeler og eiendommer.

 4. Oppnevne ansvarlige for velveiene, fellesantennen, Nyborgjordet, lysløypa, badestranda, brygga og tennisbanen.

 5. Etter behov oppnevne komitèer eller personer til å løse spesielle oppgaver.

 6. Oppfylle Vellets formål etter gjeldende vedtekter.

 

 

§ 6 VELLET FØRER FØLGENDE BØKER

 

 1. Forhandlingsprotokoll, hvori inntas årsberetninger, referat fra årsmøter og styremøter samt andre ting av interesse for foreningens virksomhet.

 2. Medlemsfortegnelse.

 3. Andre bøker etter styrets bestemmelse.

 

 

§ 7 REGNSKAP

 

Foreningens regnskap skal være innrettet slik at de forskjellige virksomheters økonomi kommer klart fram ved avslutningen.

Formannen anviser alle utgifter til utbetaling av kasserer og disponerer foreningens bankkonti og postgirokonto i fellesskap med kasserer.

Ved avslutning av regnskapet skal det settes opp status som viser foreningens eiendeler. Status skal så vidt mulig sendes medlemmene før årsmøtet.
 

Revisjon av bøker og beholdninger finner sted minst en gang årlig i forbindelse med avslutning av årsregnskapet pr. 31. desember. Revisorene har ellers rett til, når som helst i årets løp, å kontrollere kassabok og beholdninger.

 

 

§ 8 OPPLØSNING

 

Oppløsning av Fjellstrand Vel kan bare behandles på et ekstraordinært årsmøte som er sammenkalt med minst 1 – en – måneds skriftlig varsel. Oppløsning kan bare vedtas med minst 2/3 flertall av de frammøtte.

Vellets eiendommer, bygninger og øvrige midler tilfaller Nesodden kommune, mot at kommunen forplikter seg til å anvende disse på Fjellstrand.

 

 

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER

 

Behandling av vedtektene foregår på ordinære eller ekstraordinære årsmøter. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall.